Система освіти інформаційної доби у дискурсі парадигмального прогнозу

Автор(и)

  • В. П. Бех завідувач кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, кандидат соціологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України http://orcid.org/0000-0001-7432-3775

Ключові слова:

планетарна особистість, індустріальна освіта, інформаційна освіта, дух епохи, наука, евалюація, вільна освіта, теорія освіти, когнітивна педагогіка, персоналізація, індивідуалізація, параметр управління

Анотація

На основі закономірностей першого етапу життєвого циклу соціальної системи індустріальної освіти прогнозується стан породження системи навчання і виховання на порозі еону антро­поцену. Підкреслюється, що процес породження системи освіти нової доби відбувається у режимі самоорганізації. З цією метою оцінюється: 1) стан «духу епохи», що несе у собі індивідуалізова­не (інформаційне, мережеве, знаннєве, цифрове) суспільство, як зразок нового типу життєустрою планетарної спільно­ти; 2) світоглядні імперативи екогуманістичного наповнен­ня освітянського простору планети; 3) ідеологічні наста­нови на забезпечення сталого розвитку; 4) концептуальні передумови формування нового виду освіти, що аж ніяк не відповідають трансформації насильницької парадигми нав­чання і виховання молоді технократичної доби; 5) стан фун­даментальної науки як підстави, що на основі опанування новим поділом суспільної праці має генерувати модернізацію змісту освіти ХХІ століття; 6) зміст задіяного сегменту смислогенезу, що породжує новий поділ інформаційної праці з метою якісного обслуговування нових виробничих сил, що ведуть до переваг розвитку духовного виробництва над ма­теріальним. Прогнозується, що новий суспільний поділ праці сформує якісно нову номенклатуру працівників у сфері націо­нальної і міжнародної освіти.

Викриваються проблеми сучасного стану теорії освіти і педагогіки, що не «встигає» виробляти адекватні потре­бам соціального організму планети перспективи державної і міжнародної освітньої політики. Загострюється увага освітян на неадекватності існуючих засобів педагогічного і організацій­ного впливу на формування креативної особистості, оскільки вони тільки поглиблюють консервацію системи індустріальної освіти. Планетарна особистість обґрунтовується як ідеал осві­ченої людини ХХІ ст. і кінцева мета навчання і виховання у Світо­вому суспільстві знань. Принцип персоналізації/індивідуалізації визначається як головний параметр управління породженням системи освіти майбутнього. Робиться наголос на перевагах відкритої системи освіти, що забезпечує розширення ступеню свободи особистості у глобалізованому просторі. Педагогам і ме­неджерам освіти пропонується звернутися до принципів евалю­ації, що більш потужно сприяють поширенню активності лю­дини у навчальному закладі. Підкреслюється привабливість ідеї самоосвіти сучасного покоління молоді у віртуальному просторі інформаційної доби.

Біографія автора

В. П. Бех , завідувач кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, кандидат соціологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

 

Список літератури

1. Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Бауман. – Москва : Логос, 2005. – 390 с.

2. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну/ У. Бек. – Москва : Прогресс-Тради­ция, 2000. – 319 с.

3. Когнітивна наука [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/ wiki/Когнітивна_наука (дата звернення 14.09.2019). – Назва з екрана.

4. Нобеля з економіки присудили за дослід­ження впливу інновацій на клімат і на еко- номіку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://24tv.ua/ru/mezhdunarodnye_ novosti_tag1121/ (дата звернення 14.09.2019). – Назва з екрана.

5. Открытое образование [Электронный ре­сурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia. org/wiki/ (дата звернення 14.09.2019). – Заго­ловок с экрана.

6. Тоффлер Е. Третя хвиля / Е. Тоффлер; з англ. пер. А. Євса. – Київ : Всесвіт, 2000. – 480 с.

7. Эвалюация в образовании [Электронный ре­сурс]. – Режим доступа: https://konspekta.net/ lek-9071.html (дата звернення 14.09.2019). – Заголовок с экрана.

Опубліковано

2020-02-19

Як цитувати

Бех , В. П. (2020). Система освіти інформаційної доби у дискурсі парадигмального прогнозу . Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», 21(1), 24–34. вилучено із https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/244

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ШКОЛІ