Психологічний супровід трансформаційних процесів в українському суспільстві та освіті. Доповідь академіка-секретаря на загальних зборах НАПН України.

Автор(и)

  • С. Д. Максименко Директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України доктор психологічних наук

Ключові слова:

біосоціальна єдність, генетико-моделюючий метод, нужда (джерело і рушійна сила розвитку особистості), особистість, психологічний супровід освітніх процесів, самодетермінація, самомоделювання

Анотація

У статті висвітлено теоретико-методологічні засади розвитку сучасної психологічної науки. Акцентовано, що психологічна наука в Україні нині забезпечує реалізацію фун­даментальних і прикладних досліджень. Важливим напря­мом роботи сучасних психологів є психологічний супровід освітніх процесів на усіх рівнях.

Зазначено, що прогрес сучасної психології пов’язаний із важливою методологічною переорієнтацією. В основу про­блемного, а не галузевого підходу, запропоновано покласти генетико-моделюючий метод, основні принципи котрого уможливлюють розв’язання проблем у межах цілісного під­ходу, в їх розвитку й становленні. За авторською теоретич­ною парадигмою, основою ґенези психології особистості є дія потреби як генетично вихідної одиниці розвитку та існування особистості.

Розкрито й схарактеризовано принципи побудови гене­тико-моделюючого методу. Виокремлено проблему взає­модії людини з сучасними носіями інформації.

Біографія автора

С. Д. Максименко , Директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України доктор психологічних наук

 

Список літератури

1. Максименко С. Д. Генезис существования личности / С. Д. Максименко. – Киев: КММ, 2006. – 240 с.

2. Максименко С. Д. Психологія учіння лю­дини: генетико-моделюючий підхід: моно­графія / С. Д. Максименко. – Київ : Слово, 2013. – 592 с.

3. Максименко С. Д. Генетико-моделюючий метод дослідження особистості / С. Д. Мак­сименко // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психо­логічні науки. – 2014. – Вип. 2.13. – С. 8–16.

4. Maksymenko S. D. (2015). Genesis of Personality Existence : Monography. Montreal. [in English].

5. Maksimenko S. D. Psychological Potential of personal self-realization / S. D. Maksimenko, L. Z. Serdiuk // Social Welfare. Interdisciplinary Approach. – 2016. – № 6 (1). –Р. 93–100.

6. Психологія та педагогіка : підручник / С. Д. Максименко [та ін.]. – Київ : Слово, 2012. – 577 с. – Бібліогр. в кінці розд.

Опубліковано

2020-02-19

Як цитувати

Максименко , С. Д. . . (2020). Психологічний супровід трансформаційних процесів в українському суспільстві та освіті. Доповідь академіка-секретаря на загальних зборах НАПН України. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», 21(1), 7–15. вилучено із https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/246

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЯ-СУСПІЛЬСТВУ: кроки на зустріч