Духовна сила патріотизму особистості

Автор(и)

  • І. Д. Бех директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Ключові слова:

виховна позиція, виховні положення, духовно-моральна антиномія, патріотизм, процес виховання, особистість, складові почуття патріотизму, Я-духовне

Анотація

У статті розкрито у сутнісній площині проблему патріотизму. З цією метою засадничою позицією є положення про це психологічне утворення у єдності його когнітивної й емоційної складових. Схарактеризовано феноменологію патріотизму як соціального явища та його внутрішню структуру у сутнісних показниках, що виявляються у поведінці, діяльності й спілкуванні особистості.
Запропоновано авторське визначення патріотизму як безумовного і високосмислового почуття- цінності, яке характеризує ставлення особистості до народу, Батьківщини, держави та до самої себе. У даному визначенні увага звертається на безумовний і високосмисловий аспекти цього почуття. Безумовність означає, що почуття патріотизму не може ґрунтуватись на зовнішньому підкріпленні у формі певних заохочень чи осуджень. Воно повинно саме по собі мати спонукальну потенцію до відповідного діяння, бути самозначущим. Високосмисловий аспект почуття патріотизму пов’язується не з нижчими, буттєвими потребами часто утилітарної спрямованості,
а з вершинними життєвизначальними орієнтирами особистості.
Відповідно до таких понятійних визначень патріотизму розглянуто базові діяльнісні складові, які є діагностичними сигналами у визначенні його ступеня розвитку в конкретної особистості.
Комплекс положень, наоснові яких педагогам слід організовувати процес виховання патріотизму ґрунтується на глибинних психологічних механізмах, які є досить ефективними у виховному плані.
Ураховуючи специфіку почуття патріотизму як цінності, що об’єднує малу групу, громаду, суспільство, висвітлено певні наукові позиції щодо такої єдності.

Біографія автора

І. Д. Бех, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України

 

Список літератури

  1. Бех І. Д. Гуманістична модель виховання / І. Д. Бех // Методист. – 2014. – № 6 (30). – С. 60–66.
  2. Бех І. Д. Програма українського патріотичного ви­ховання дітей та учнівської молоді / І. Д. Бех, К. І. Чорна. // Методист. – 2014. – № 11 (35). – С. 11–25.
  3. Брус, Д. ДНК особистості / Д. Брус. – Київ : Наш формат, 2017. – 376 с.
  4. Кьеркегор, С. Страх и трепет / С. Кьеркегор. – Мо­сква : Республика, 1993. – 383 с.
  5. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності / за ред. О. В. Сухомлинської // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 7–13.
  6. Кремень, В. Г. Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 17–30.
  7. Роль педагога в посиленні патріотичного вихован­ня в навчальних закладах Миколаївської області: метод. реком. / за заг. ред. К. Ф. Нор, О. О. Сокурен­ко, А. І. Тюпи, О. П. Божко. – Миколаїв : ОІППО, 2014. – 56 с.
  8. Чорна, К. І. Виховання громадянина, патріота, гу­маніста: навч.-метод. посіб. / К. І. Чорна. – Київ: ТОВ «ХІК», 2004. – 96 с.
  9. Шкільна І. М. Патріотичне виховання старших підлітків у позаурочній діяльності / І. М. Шкільна // Виховуємо громадян України: наук.-метод. посіб. / авт. кол. за заг. кер. К. І. Чорної. – Черкаси, 2012. – С. 80–122.

Опубліковано

2020-02-19

Як цитувати

Бех, І. Д. (2020). Духовна сила патріотизму особистості. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», 21(1), 40–49. вилучено із https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/248

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЯ - ШКОЛІ