Казка як чинник конструювання світоглядних та моральних позицій Людини

Автор(и)

 • Н. С. Бойко Аспірантка Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Ключові слова:

народна казка, конструювання поведінки, класифікації казок, етапи людського розвитку, виховний зміст казки, морально-смислові орієнтири, модель

Анотація

Здавна наш народ центром виховання ставив прищеплення дітям моральних цінностей, орієнтирів.

Народна педагогіка розробила унікальний засіб для морального виховання - розповідання казок.

Наш нестабільний час, коли проходять зміни суспільних поглядів,  доводить важливість зберігання і передавання морального Коду нашого народу дітям.  Конструювання майбутнього: суспільних відносин,  образу себе, здійснюється на основі ціннісних орієнтирів, а саме ці орієнтири закладено у метафоричній формі в народних казках.

Тож казка, як носій морального  Коду народу, стає напрочуд актуальним виховним засобом сучасності! В статті акцентується увага на тому, що для ефективного використання такого засобу, треба приділити увагу морально-смисловим орієнтирам, які закладені в сюжетах народних казок, та розділити їх за віковими особливостями розуміння інформації, врахувавши основні детермінанти розуміння (знання, досвід, вік, ситуацію).

У статті проаналізовано наукові дослідження з приводу вікової доцільності використання казок.

За результатами літературознавчого аналізу, емпіричного та теоретичного дослідження, викладено розроблені автором психолого-методологічні засади класифікації народних казок. А також представлено Модель «Відповідності морально-смислових орієнтирів казки соціально-віковим періодам у житті людини».

Біографія автора

Н. С. Бойко, Аспірантка Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Список літератури

 1. Антті Аматус Аарне [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Антті_Аматус_Аарне (дата звернення 20.01.2020). – Назва з екрана.
 2. Ваганова Н. А. Розуміння старшими дошкільниками нової інформації у вербальній і візуальній формах : автореф. дис. канд. психол. наук / Ваганова Н. А. – Київ, 2006. – 20 с.
 3. Гулько Ю. А. Понимание как индикатор умственного развития дошкольника[Текст] / Ю. А. Гулько // Современный детский сад. - 2014. - № 1. - С. 54-61.
 4. Гулько Ю.А, Королькова Н.В.  Оптимізація процесу розуміння (на прикладі розуміння дошкільниками малюнку) //Практичний психолог: дитячий садок. – 2014. – № 3. – С. 34–44.
 5. Данилюк І. В. Казкотерапія як метод психологічного впливу на особистість / І. В. Данилюк, С. В. Зольникова // Психол. часопис. – 2019. – Т. 5, № 6. – С. 161–173.
 6. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. – СПб.: Речь: 2006. – 310 с.
 7. Казка [Електронний ресурс] // Словник української мови : в 11 т. Т. 4. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/kazka (дата звернення 20.01.2020). – Назва з екрана.
 8. Капица Ф. С. Русский детский фольклор: учеб. пособие / Ф. С. Капица, Т. М. Колядич. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 320 с.
 9. Карпенко, С. Жанрово-видовий феномен української народної казки / С. Карпенко // Міфологія і фольклор. — 2014. — № 1-2 (16). — С. 58–67.
 10. Карпенко С. Огляд покажчиків казкових сюжетів і мотивів: інвентаризація казкознавства /С. Карпенко // Міфологія і фольклор. – 2015. – № 3/4. – С. 67–73.].
 11. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.
 12. Моляко В. А. Стратегемно-праобразный вектор творческого восприятия мира в условиях функционирования полимодальных информационных потоков / В. А. Моляко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - К.: Видавництво "Фенікс", 2014. - Т. ХІІ. Психологія творчості. - Випуск 19.  С. 395. - Режим доступу: http://appsychology.org.ua/ - назва з екрана..
 1. Наговицын А.Е. Типология сказки / А. Е.Наговицын, В. И. Пономарева. – М.: Генезис, 2011. – 336 с.
 2. Неклюдов С. Ю. Указатели фольклорных сюжетов и мотивов: к вопросу о современном состоянии проблемы / С. Ю. Неклюдов // Проблемы структурно-семантических указателей / сост. А. В. Рафаева. – Москва : РГГУ, 2006. – С. 31–37.
 3. Пропп В. Я. Русская сказка. – Л.: Издательство ЛГУ им. А. А. Жданова: 1984, - 336 с.
 4. Пропп В. Я. Русские народные сказки Афанасьева [Электронный ресурс] / В. Я. Пропп. – Режим доступа: http://www.ru-skazki.ru/propp-russian-folk-tales.pdf (дата обращения 12.01.2020). – Заголовок с экрана.
 5. Стратегії творчої діяльності: школа В. О. Моляко. /за заг. ред.  В. О. Моляко. – К., 2008.
 6. Сухомлинський В.О. Вибрані твори : в 5-ти т. Т. 3: Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина / В. О. Сухомлинський. – Київ: Рад. шк., 1976. – 670 с.
 7. Українські народні казки : у 40 кн. [Електронний ресурс] /запис., упоряд. та літ. опрац. Микола Зінчук. – Режим доступу: https://proridne.org/Микола%20Зінчук%20Українські%20народні%20казки%20у%2040%20книгах/ (дата звернення 20.01.2020). –  Назва з екрана.
 8. Українські народні казки для дітей дошкільного віку (4-5 років). – Київ: Форс Україна, 2017. – 120 с.
 9. Ушинский К.Д. Родное слово : год первый. Азбука и первая после азбуки книга для чтения с прописями, образцами для первоначальной рисовки и картинками в тексте : для детей мл. возраста / К. Д. Ушинский. – СПб.: Tип. Ф.С. Сущинского, 1867. – 107 с.
 10. Фрадинська А. П. Казкотерапія, як засіб психокорекції емоційної сфери молодших школярів / А. П.Фрадинська, Ю. В.Лазаревська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна. – 2015 – № 10. – С. 66–68.

Опубліковано

2020-02-19

Як цитувати

Бойко, Н. С. . (2020). Казка як чинник конструювання світоглядних та моральних позицій Людини. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», 21(1), 56–68. вилучено із https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/253

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЯ - ШКОЛІ